Philippines NBS Team

philippines_round_icon_64Krizelle Alcantara .

unnamed-9I am very happy to represent NF2 BioSolutions in the Philippines. Feel free to contact me any time for questions and consultations, or to learn more about our projects and activities for NF2 research and treatment.
Ikinagagalak kong maging kinatawan ng NF2 BioSolutions para sa Pilipinas. Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin anumang oras para sa mga katanungan at konsultasyon, o upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa aming mga proyekto at mga gawain para sa pananaliksik at paggamot ng NF2.
Email Krizelle Alcantara Phone: +63 927 638 9501
Translate »
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close